CX FOUNDATION

Khoá học cơ bản về trải nghiệm khách hàng

KHÁCH HÀNG KHÔNG TRUNG THÀNH VỚI BẠN,

HỌ TRUNG THÀNH VỚI TRẢI NGHIỆM MÀ BẠN TẠO RA

Mục tiêu

- Nhận thức, tư duy hướng đến khách hàng, có động lực và lý do đủ lớn để hướng đến khách hàng.

- Hiểu đúng về trải nghiệm khách hàng.

- Nắm rõ thế nào là lấy khách hàng làm trung tâm và bài học thực tiễn.

- Hiểu về hành trình khách hàng và vai trò của hành trình khách hàng.

- Hiểu thế nào là chiến lược trải nghiệm khách hàng và vai trò của chiến lược trải nghiệm khách hàng trong việc tạo nên một thương hiệu mạnh.


Đối tượng 

- Chủ doanh nghiệp, lãnh đạo và quản lý các chức năng bán hàng, chiến lược, marketing, tăng trưởng, chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, dịch vụ khách hàng, chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp.

- Nhân viên chuyên trách về khách hàng, trải nghiệm khách hàng và người yêu thích văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm và trải nghiệm khách hàng.

 - Lưu ý: không khuyến khích sinh viên, người đi làm dưới 2 năm và những bạn không thuộc các đối tượng trên.


Chương trình học được thiết kế dựa trên các nền tảng sau:

- Phương pháp luận chuẩn quốc tế.

- Kinh nghiệm thực tế của chuyên gia và đặc điểm của các doanh nghiệp Việt Nam.

- Thực tiễn thành công và thất bại của các doanh nghiệp dẫn đầu tăng trưởng nhờ trải nghiệm khách hàng xuất sắc.


Phương pháp học

- Lý thuyết quản trị trải nghiệm.

- Bài tập cá nhân và bài tập nhóm.

 - Biểu mẫu liên quan.